آقای مهندس مهدی امیری تبار 

ارشد حشره شناسی کشاورزی ( گیاهپزشکی) 

4 سال سابقه همکاری با آموزش و پروش هنرستان کشاورزی 

 09392320101

 Mehdiarshad92@gmail.com 

آدرس ارتباطی ما

آدرس :شیراز. بلوار غدیر.کوچه 1 پلاک فرعی 10 پلاک ثبتی اصلی 1988

موبایل: 09133413896

تلفن :07137253496

ایمیل : info@mkh.company