آقای مهندس محمد کارآموزیان 

ارشد گیاه پزشکی 

کارشناس فنی و تخصصی باغات پسته 

   09139382963

  Mohammadkaramozian69@gmail.com 

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس :شیراز. بلوار غدیر.کوچه 1 پلاک فرعی 10 پلاک ثبتی اصلی 1988

موبایل: 09133413896

تلفن :07137253496

ایمیل : info@mkh.company